apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: minio
 labels:
  app: minio
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: minio
 template:
  metadata:
   labels:
    app: minio
  spec:
   containers:
   - name: minio
    image: minio/minio
    env:
    - name: MINIO_ACCESS_KEY
     value: "minio"
    - name: MINIO_SECRET_KEY
     value: "minio123"
    ports:
    - containerPort: 9000
    volumeMounts:
    - name: minio-data
     mountPath: /data
    args: ["server", "/data"]
   volumes:
   - name: minio-data
    persistentVolumeClaim:
     claimName: minio-data
---
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
 name: minio-data
 labels:
  k8s-app: minio
spec:
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 5Gi
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: minio
spec:
 selector:
  app: minio
 ports:
  - protocol: TCP
   port: 80
   targetPort: 9000
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
 name: minio
 annotations:
  kubernetes.io/ingress.class: "traefik"
  traefik.frontend.rule.type: "PathPrefix"
spec:
 rules:
 - http:
   paths:
   - path: /minio
    backend:
     serviceName: minio
     servicePort: 80